1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RTPartner Sp. z o. o

Nr. KRS 0000047263 z siedzibą w Krakowie ul Władysława Jagiełły 20/1 31-711  Kraków

e-mail: bok@radiotaxipartner.pl , telefon:12 647 03 95 . 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdyż  jest to niezbędne do:
a) wykonania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń;
d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
e) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.: uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, za które administrator uznaje np.: archiwizację, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora, np.: kierowcy, firmy przewozowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmy pocztowe , firmy audytorskie, Urząd Miasta Krakowa .

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy.

5. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo :
a) żądać od administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych

b) ich sprostowania

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

e) prawo do przenoszenia danych osobowych

 

6. Przekazanie niezbędnych danych administratorowi danych osobowych  jest warunkiem  do realizacji  usługi przewozu refundowanego lub dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków na mocy zawartej umowy pomiędzy Gminą a Radio Taxi Partner( RTP). Zakres danych niezbędnych określa regulamin przewozów. Nieudostępnienie  danych osobowych uniemożliwi skorzystanie z dofinansowania do przewozu.

 

INFORMACJA DODATKOWA

Na podstawie umowy zawartej miedzy RTP a Urząd Miasta Krakowa prawo do korzystania z dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków  przewozu osób niepełnosprawnych mają osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz posiadające ważny, co najmniej jeden z wymienionych dokumentów.

1. Orzeczenie o niepełnosprawności

2. Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Oraz

Dokument tożsamości ze zdjęciem

Każdy klient przy zamówieniu transportu refundowanego jest informowany o konieczności posiadania i okazania w/w dokumentów kierowcy. Za zgodą klienta  kierowca  ma obowiązek spisać wymagane dane , który to na potrzeby realizowania umowy  są przekazany do Urzędu Miasta Krakowa (UMK) przy zastosowaniu numeru wewnętrznego klienta zgodnie z art. 4 pkt 5 RODO w celu zapewnienia bezpiecznego przepływu.

Dane niezbędne do realizacji umowy to:

1. Adres podstawienia samochodu oraz adres docelowy

2. Nr. dokumentów uprawniających do korzystania  z transportu refundowanego ( JW )

3. Nr telefonu kontaktowego

4. Dane do Wystawienia Faktury 

 

Do UMK przekazywany jest tylko nr orzeczenia  o niepełnosprawności i nr dokumentu tożsamości przy zastosowaniu pseudonimizacji. Pozostałe Państwa dane które są konieczne do wystawienia faktury  są przechowywane w Dziale Kadr i Rozliczeń RTP i nie są przekazywane.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizowania umowy z UMK.

Według art. 4 pkt 5 RODO w celu  zapewnienia bezpiecznego przepływu zastosowano PSEUDONIMIZACJĘ ( nr wewnętrzny) i tylko w tej formie dane zostają przekazane do UMK w celu rozliczenia przejazdu.

-

Szczegółowe informacje UMK

Wydział Spraw Społecznych  te. 126165191